راهنمای تخفیف

در صورتی که فاصله میان قیمت مد نظر شما با تقاضای بازار زیاد است می‌توانید گزینه تخفیف را برای اثر خود فعال کنید. مزیت این روش این است که با نمایش قیمت پیش از تخفیف یا همان قیمت اصلی اثر در کنار قیمت پس از تخفیف، خریداران و مخاطبان در واقع متوجه ارزش حقیقی اثر می‌شوند.

درصد در نظر گرفته شده برای تخفیف نباید از ۵ کوچکتر بوده و نیز همواره مضربی از ۵ باشد.

برای مثال: ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و … درصدهای قابل قبول هستند.